Bạn đã xem những bài này chưa ?:

nhầm vị trí . mod xóa dùm